0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

001Գիտություն (Ընդհանուր հարցեր)
001(479.25)Գիտության զարգացում  — Հայաստանի Հանրապետություն
002Տպագրություն և ինֆորմացիա
002Գրքագիտություն։ Գիրք
002(479.25)Գրքագիտություն  Հայաստանի Հանրապետություն
002(479.25)09Հայ տպագիր գիրք Պատմություն
002.6Գիտա-տեխնիկական ինֆորմացիա
003Դպրություն։ Գիր (Գրերի ծագումն ու պատմությունը. Այբուբենի պատմությունը)
003(479.25)Հայ գրի և գրչության պատմություն
004Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաներ։ Հաշվիչ տեխնիկա։  Համակարգիչներ։ Հաշվողական տեխնիկա և ավտոմատացված համակարգեր (տես նաև 681.31)
006 Ստանդարտավորում
007Կիբեռնետիկա  (Ինֆորմացիայի ընդհանուր տեսություն)
008Մշակույթ
008(479.25)Հայ մշակույթ
009Հումանիտար գիտություններ
01Մատենագիտություն
01(075)Մատենագիտության դասագրքեր
01(09)Մատենագիտության պատմություն
01(47.925)Հայ մատենագիտություն
012Անհատական մատենագիտություն
016:0/9Ճյուղային մատենագիտություն
016:001Գիտության վերաբերյալ մատենագիտություն
016:002Գրքագիտության վերաբերյալ մատենագիտություն
016:01Մատենագիտության մատենագիտություն
016:02Գրադարանային գործի վերաբերյալ մատենագիտություն
016:05/07Պարբերական մամուլի մատենագիտություն
016:091Ձեռագրեր Մատենագիտություն
016:1Փիլիսոփայության, հոգեբանության վերաբերյալ մատենագիտություն
016:2Կրոնական և հակակրոնական գրականության մատենագիտություն
016:3KՄարքսիզմ-լենինիզմի վերաբերյալ մատենագիտություն
016:3Հասարակական-քաղաքական գրականության մատենագիտություն
016:338Տնտեսագիտության վերաբերյալ մատենագիտություն
016:34Իրավաբանության վերաբերյալ մատենագիտություն
016:355Ռազմական գործի վերաբերյալ մատենագիտություն
016:37Մանկավարժության վերաբերյալ մատենագիտություն
016:4Լեզվաբանության վերաբերյալ մատենագիտություն
016:5Բնական գիտությունների վերաբերյալ մատենագիտություն
016:6Տեխնիկական գրականության  մատենագիտություն
016:61Բժշկության վերաբերյալ մատենագիտություն
016:63Գյուղատնտեսության վերաբերյալ մատենագիտություն
016:7Արվեստի վերաբերյալ մատենագիտություն
016:796Ֆիզկուլտուրայի և սպորտի վերաբերյալ մատենագիտություն
016:891.99Հայ գրականության մատենագիտություն
016:9Պատմության վերաբերյալ մատենագիտություն
 Ազգաբանություն
016:91Երկրագիտական մատենագիտություն
017Խառը գրացուցակներ
017.4Հրատարակչական,գրավաճառանոցների , տպարանների    և այլ գրացուցակներ
017.4(47.925)Հայաստանում լույս տեսնող գրացուցակներ
02Գրադարանային գործ։ Գրադարանագիտություն
02Հայկական գրադարանային միություն
02(07/075)Գրագարանագիտության ծրագրեր, դասագրքեր
02(09)Գրադարանային գործի պատմություն
021Գրադարանային գործի կազմակերպումը
021Գրադարանների կենտրոնացված համակարգ
021(47)Գրադարանային գործի կազմակերպումը ԽՍՀՄ-ում
021(47.925)Գրադարանային գործի կազմակերպումը  ՀՀ-ում
021(47.925)Գրադարանային գործի կազմակերպումը  ՀՀ-ում
021.4Հիշարժան տարեթվեր։ Մասսայական աշխատանքներ։ Ցուցահանդեսներ
023Գրադարանների  աշխատանքի կազմակերպումը
023.5Գրադարանային կադրեր
024Գրադարանից օգտվելու կանոններ։ Սպասարկում
024.6Միջգրադարանային բաժնույթ
025Գրադարանային աշխատանքներ։ Բաժինները։ Ծառայությունը
025.2Համալրում
025.3/4Գրադարանային գրացուցակներ
025.342Տպագիր երկերի նկարագրություն։         Այբբենական գրացուցակներ
025.343.2Սիստեմատիկ գրացուցակներ
025.4Գրադարանային մատենագիտական դասակարգում   (ԳՄԴ)
025.45Համընդհանուր տասնորդական դասակարգում (ՀՏԴ)
025.5Գրքի պրոպագանդա
025.52Տեղեկատու մատենագիտական աշխատանքներ
025.6Աշխատանք ընթերցողների հետ։ Ընթերցողների սպասարկման կազմակերպումը։ Բաժնույթ
025.7/9Գրադարանային ֆոնդերի կազմակերպումը
026Մասնագիտական գրադարաններ
027Հանրային գրադարաններ
027.02Գրադարանների տեսակները
027.021Գիտական գրադարաններ
027.1Անձնական գրադարաններ
027.5Պետական գրադարաններ
027.52Քաղաքային և գյուղական գրադարաններ
027.53Մարզային և շրջանային գրադարաններ
027.62Մանկական գրադարաններ
027.7Բուհական գրադարաններ
028Ընթերցանության կազմակերպումը
03Հանրագիտարաններ
03Բառարանատիպի տեղեկատուներ։ Բառացանկեր: Կենսագրական բառարաններ
05Պարբերական հրատարակություններ։ Շարունակվող  հրատարակություններ (ամսագրեր)
05(47)(09)ԽՍՀՄ պարբերական հրատարակությունների
պատմություն
05/07(47.925)09Հայ պարբերական մամուլի պատմություն
06Գիտական ընկերությունների, ինստիտուտների,
ակադեմիաների աշխատությունն ու գործունեությունը
061.12(47.925)Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիա (ՀՀ ԳԱԱ)
061.12(47.925)Արևելագիտության ինստիտուտ
061.2Ոչ պետական կազմակերպություններ
061.21Երիտասարդական կազմակերպություններ։ Սկաուտիզմ
061.3Համագումարներ։ Կոնգրեսներ։ Կոնֆերենցիաներ։ Գիտաժողովներ։ Սիմպոզիումներ։ Սեմինարներ։  Խորհրդակցություններ
069Թանգարանագիտություն (թանգարանային գործի կազմակերպումը , տեխնիկան…)
07Թերթեր։ Լրագրային գործի կազմակերպումը։ Ժուռնալիստիկա
07(47)Լրագրային գործը ԽՍՀՄ-ում
07(47.925)Լրագրային գործը Հայաստանում։ Ժուռնալիստիկա
07.02Հայաստանի ժուռնալիստների միություն
07.2Թղթակիցներ։ Ժուռնալիստներ
08Պատի թերթ
081Ժողովածուներ
082Նույն հեղինակի տարբեր բնույթի աշխատությունների ժողովածուներ
087.1Գիտա-հանրամատչելի գրականություն
09Տարբեր հեղինակների բազմակողմանի բովանդակություն  ունեցող ժողովածուներ
090.1Ձեռագրեր։ Հազվագյուտ  գրքեր
091Գրքասիրություն
091(47.925)Ձեռագրեր
 Մ. Մաշտոցի անվան Մատենադարան
094Հազվագյուտ գրքեր