0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5Բնագիտություն
5(07)Բնագիտություն: Ծրագրեր
5(075)Բնագիտություն: Դասագրքեր
5(075)Հայրենի բնություն: Դպրոցական դասագրքեր
5(077)Բնագիտություն: Մեթոդական ձեռնարկներ
5(09)Բնագիտության պատմություն
5(092)Անվանի բնագետներ (կյանքն ու գործը)
502Բնության և շրջակա միջավայրի կապը
502.7Բնապահպանություն
502.7(47.925)ՀՀ Բնապահպանություն
51Մաթեմատիկա
51(038)Մաթեմատիկա: Բառարաններ
51(07)Մաթեմատիկա: Ծրագրեր
51(075.3)Մաթեմատիկա: Դպրոցական դասագրքեր
51(075.8)Մաթեմատիկա: Դասագրքեր ԲՈւՀ-րի համար
51(076)Մաթեմատիկա: Խնդրագրքեր
51(077)Մաթեմատիկա: Դասավանդման մեթոդիկա
51(08)Մաթեմատիկա: Տեղեկագրքեր
51(09)Մաթեմատիկայի պատմություն
51(47.925)09Մաթեմատիկայի պատմություն; Հայաստան
51(092)Անվանի մաթեմատիկոսներ
510.22Բազմությունների տեսություն
510.5Ալգորիթմների տեսություն
510.6Մաթեմատիկական տրամաբանություն
511Թվաբանություն
511(07)Թվաբանության: Ծրագրեր
511(075)Թվաբանության: Դասագրքեր
511(076)Թվաբանություն: Խնդիրների ժողովածու
511(077)Թվաբանություն: Դասավանդման մեթոդիկա
511.3Թվերի տեսություն
512Հանրահաշիվ
512(075.3)Հանրահաշիվ: Դպրոցական դասագրքեր
512(075.8)Հանրահաշիվ: Դասագրքեր ԲՈՒՀ-ի համար
512(076)Հանրահաշիվ: Խնդիրների ժողովածու
512(077)Հանրահաշիվ: Դասվանդման մեթոդիկա
512.1Էլեմենտար հանրահաշիվ
512.5Ընդհանուր հանրահաշիվ
512.53Աբստրակտ հանրահաշիվ
512.546Տոպոլոգիական հանրահաշիվ
512.723Վեկտորական հանրահաշիվ
512.81Գծային հանրահաշիվ
514Երկրաչափություն
514(07)Երկրաչափություն: Ծրագրեր
514(077)Երկրաչափություն: Մեթոդական ցուցումներ
514(075.3)Երկրաչափություն: Դպրոցական դասագրքեր
514(075.8)Երկրաչափություն: Դասագրքեր ԲՈՒՀ-ի համար
514(076)Երկրաչափություն: Խնդիրների ժողովածու
514.116Եռանկյունաչափություն
514.116(075)Եռանկյունաչափություն: Դասագրքեր
514.116(076)Եռանկյունաչափություն: Խնդիրների ժողովածու
514.12Անալիտիկ երկրաչափություն
514.14Գծագրական երկրաչափություն
515.1Տոպոլոգիա
517Բարձրագույն մաթեմատիկա
517(075)Բարձրագույն մաթեմատիկա: Դասագրքեր
517(076)Բարձրագույն մաթեմատիկա: Խնդ. Ժող.
517(08)Բարձրագույն մաթեմատիկա: Տեղեկագիրք
517.11Մաթեմատիկական անալիզ
517.2Դիֆերենցիալ հաշիվ
517.3Ինտեգրալ հաշիվ
517.4Ֆունկցիոնալ անալիզ
517.41Ֆունկցիոնալ որոշիչներ
517.5Ֆունկցիաների տեսություն: Շարքեր
517.51Իրական փոփոխականի ֆունկցիաների տեսություն
517.52Կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսություն
517.9Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հավասարումների տեսություն
519Դիսկրետ մաթեմատիկա
519.1Կոմբինատորական վերլուծություն։ Գրաֆների տեսություն
519.2Հավանականությունների տեսություն
519.24Մաթեմատիկական վիճակագրություն
519.3Վարիացիոն հաշիվ
519.5Բազմությունների տեսություն
519.6Հաշվողական մաթեմատիկա: (Կիրառական մաթեմատիկա)
519.66Լոգարիթմական ֆունկցիաներ և աղյուսակներ
519.68Ծրագրավորում
519.7Մաթեմատիկական կիբեռնետիկա: Տես նաև 007
519.8Գործառնությունների հետազոտություններ
519.83Հետաքրքրաշարժ մաթեմատիկա: Խաղերի տեսություն:
52Աստղագիտություն
52(07)Աստղագիտություն: Ծրագրեր
52(075.3)Աստղագիտություն: Դպրոցական դասագրքեր
52(075.8)Աստղագիտություն: ԲՈւՀ-ական դասագրքեր
52(077)Աստղագիտություն: Մեթոդական ձեռնարկ
52(47.925)09Հայ աստղագիտության պատմություն
52(092)Անվանի աստղագետներ
520.1Աստղադիտարաններ
520.1(47.925)Բյուրականի աստղադիտարան
521.9Աստղաչափություն (Աստրոմետրիա)
522Գործնական աստղագիտություն
ՏիեզերագիտությունԱստղաֆիզիկա
523.1Տիեզերագիտություն
523.2Արեգակնային համակարգ
523.3Լուսին
523.31Երկրագունդը որպես մոլորակ
523.4Մոլորակները և դրանց արբանյակները
523.9Արև
524Աստղային համակարգ
524.3Աստղեր
528Գեոդեզիա
528(075)Գեոդեզիա: Դասագրքեր
528.4Ճարտարագիտական գեոդեզիա
528.9Քարտեզագրություն
529.7Ժամանակագրություն, տարեցույց, տոմարացույց
53Ֆիզիկա
53(07)Ֆիզիկա: Ծրագրեր
53(075.3)Ֆիզիկա: Ուսումնական դասագրքեր
53(075.8)Ֆիզիկա: Ուսումնական ձեռնարկներ
53(076)Ֆիզիկա: Խնդրագրքեր
53(076.5)Ֆիզիկա: Լաբորատոր աշխատանքներ
53(077)Ֆիզիկա: Մեթոդական ձեռնարկներ
53(09)Ֆիզիկայի պատմություն
53(092)Անվանի ֆիզիկոսներ
53:51Մաթեմատիկական ֆիզիկա
53.08Ֆիզիկական մեծության չափայնություն: Տեղեկագիրք
530.1Տեսական ֆիզիկա
530.12Հարաբերականության տեսություն
530.145(075)Քվանտային մեխանիկա: Դասագրքեր
530.145(076)Քվանտային մեխանիկա: Խնդրագրքեր
531/534Մեխանիկա (Պինդ մարմնի և հոծ միջավայրի մեխանիկա)
531Տեսական մեխանիկա (Պինդ մարմին)
531(075)Տեսական մեխանիկա: Ուսումնական ձեռնարկներ
531(076)Տեսական մեխանիկա: Խնդրագրքեր
531.1Կինեմատիկա
531.19Վիճակագրական մեխանիկա
531.2Ստատիկա
531.3Դինամիկա
532Հիդրոմեխանիկա
533Աերոմեխանիկա
534Ակուստիկա
535Օպտիկա
535(075)Օպտիկա: Ուսումնական ձեռնարկներ
535.2Ֆիզիկական օպտիկա
535.3Երկրաչափական օպտիկա
536Թերմոդինամիկա
536.2Ջերմահաղորդականություն
536.7Ջերմադինամիկա: Էներգիա
537Էլեկտրականություն
537.1Էլեկտրականության տեսություն
537.2Էլեկտրաստատիկա
537.226Դիէլեկտրիկների ֆիզիկա
537.311.33Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա
537.32Ջերմաէլեկտրականություն
537.36Էլեկտրակինետիկա
537.6/8Մագնիսականություն
537.61Մագնիսականության տեսություն
537.8Էլեկտրամագնիսականություն
537.81Էլեկտրադինամիկա
537.85Էլեկտրամագնիսական ինդուկցիա
537.86Ռադիոֆիզիկա
539Նյութի կառուցվածքը
539.1Միջուկային ֆիզիկա
539.12Նյութի տարրական մասնիկները
539.142Ատոմային միջուկ
539.16Ռադիոակտիվություն և ռադիոակտիվ քայքայում
539.18Ատոմային ֆիզիկա
539.19Մոլեկուլային ֆիզիկա
539.2Պինդ մարմինների տեսությունը
539.3Դեֆորմացվող մարմինների մեխանիկա
539.31Առաձգականություն
539.37Դեֆորմացիաների տեսակները
54Ընդհանուր քիմիա
54(038)Քիմիական տերմինների բառարաններ
54(07)Քիմիա: Ծրագրեր
54(075)Քիմիա: Դասագրքեր ՊՏՈՒՀ-ի համար
54(075.3)Քիմիա: Դասագրքեր դպրոցականների համար
54(075.4)Քիմիա: Դասագրքեր ԲՈՒՀ ընդունվողների համար
54(075.8)Քիմիա: Դասագրքեր ԲՈՒՀ-ի համար
54(076)Քիմիա: Խնդիրների ժողովածուներ
54(076.5)Քիմիա: Լաբորատոր աշխատանքներ
54(077)Քիմիա: Դասավանդման մեթոդիկա
54(092)Անվանի քիմիկոսներ
54(47.925)Քիմիայի զարգացման ուղիները Հայաստանում
541.1Ֆիզիկական քիմիա
541.11Թերմոքիմիա
541.12Քիմիական կինետիկա
541.124Քիմիական ռեակցիա
541.128Կատալիզի տեսությունը
541.13Էլեկտրաքիմիա
541.14Ֆոտոքիմիա
541.18Կոլոիդային քիմիա
541.183Գերմոլեկուլային քիմիա
541.2Նյութի կառուցվածքի ատոմային տեսությունը
541.4Քիմիական միացություններ
541.5Ատոմի վալենտականություն և քիմիական կապեր
541.6Բարձրամոլեկուլային միացություններ (պոլիմերներ)
541.8Լուծույթներ և լուծելիություն
541.9Դ. Մենդելեևի քիմ. տարրերի պարբերական աղյուսակը
542.1Քիմիական լաբորատորիաներ և սարքավորումներ
543Անալիտիկ քիմիա
544Որակական անալիզ
545Քանակական անալիզ
546Անօրգանական քիմիա
546(075.3)Անօրգանական քիմիա: Դպրոցական դասագրքեր
546(075.8)Անօրգանական քիմիա: Դասագրքեր ԲՈՒՀ-ի համար
546.1/8Անօրգանական քիմիական էլեմենտներ
547Օրգանական քիմիա
547(075.3)Օրգանական քիմիա: Դպրոցական դասագրքեր
547(075.8)Օրգանական քիմիա: Դասագրքեր ԲՈՒՀ-ի համար
547(076.5)Օրգանական քիմիա: Լաբորատոր աշխատանքներ
547(077)Օրգանական քիմիա: Դասավանդման մեթոդիկա
547.9Բնական միացությունները և դրանց սինթետիկ նմանակները
548Բյուրեղագիտություն
549Հանքաբանություն
55Երկրաբանություն
55(038)Երկրաբանական տերմինների բառարաններ
55(47.925)Երկրաբանությունը Հայաստանում
55(47.925)092Հայ անվանի երկրաբաններ
550.3Երկրաֆիզիկա
550.34Սեյսմաբանություն (Երկրաշարժեր)
550.4Երկրաքիմիա
550.8Կիրառական երկրաբանություն
551.1/4Ընդհանուր երկրաբանություն
551.1Երկրի կառուցվածքը
551.21Հրաբխագիտություն
551.24Երկրատեկտոնիկա
551.3Երկրադինամիկա
551.4Գեոմորֆոլոգիա (Լանշաֆտագիտություն)
551.46Օվկիանոսագիտություն
551.5Օդերևութաբանություն
551.58Կլիմայաբանություն
551.7Պատմական երկրաբանություն
551.8Հնաերկրաբանություն
551.8Հնաերկրաբանություն
552Քարագիտություն
552.1Ապարների ֆիզիկա
553Տնտեսական երկրաբանություն
553.3/9Օգտակար հանածոների հանքավայրեր
553.5(47.925)Բնական քարերի հանքավայրերը Հայաստանում
556Ընդհանուր հիդրոսֆերա
556.3Հիդրոերկրաբանություն (Ստորերկրյա ջրեր)
556.5Հիդրոերկրաբանություն (Վերգետնյա ջրեր)
56Հնէաբանություն
57Ընդհանուր կենսաբանություն
57(07)Կենսաբանություն: Ծրագրեր
57(075.3)Կենսաբանություն: Դասագրքեր
57(075.8)Կենսաբանություն: Ուսումնական ձեռնարկներ
57(077)Կենսաբանություն: Դասավանդման մեթոդիկա
57(47)Կենսաբանական մտքի զարգացումը ԽՍՀՄ-ում
57(47.925)Կենսաբանական մտքի զարգացումը Հայաստանում
57(47.925)092Հայ անվանի կենսաբաններ
572Անթրոպոլոգիա(Մարդաբանություն)
572.1Անթրոպոգենեզ (Բանական մարդու ծագումը)
574Ընդհանուր էկոլոգիա
575Ընդհանուր գենետիկա
575.1Ժառանգականություն
575.16Օրգանիզմի անհատական զարգացման պրոցեսի ժառանգականությունը և նրա փոփոխականությունը
575.2Մուտացիաները և դրա տեսակները
575.8Էվոլյուցիոն տեսություններ (Ֆիլոգենեզ)
575.827Դարվինիզմի ուսմունքը
575.827(075)Դարվինիզմի հիմունքներ: Դասագրքեր
576.3Ընդհանուր բջջաբանություն
576.8Պարազիտոլոգիա
577.1Կենսաքիմիա
577.16Վիտամիններ
577.2Մոլեկուլային կենսաբանություն
577.3Կենսաֆիզիկա
578Վիրուսոլոգիա
579Մանրէաբանություն (Միկրոբիոլոգիա  )
58Բուսաբանություն
58(038)Բուսաբանական տերմինների բառարաններ
58(07)Բուսաբանություն: Ծրագրեր
58(074)Հերբարիում (Չորացրած բույսերի հավաքածու)
58(075.3)Բուսաբանություն: Դասագրքեր
58(075.8)Բուսաբանություն: Ուսումնական ձեռնարկներ
58(077)Բուսաբանություն: Դասավանդման մեթոդիկա
58(47.925)Հայաստանի բուսական աշխարհը
58.006(47.925)Երևանի բուսաբանական այգի
581Բույսերի օնտոգենեզ
581.1Բույսերի ֆիզիոլոգիա
581.16Բույսերի գենետիկա
581.19Բույսերի կենսաքիմիա
581.2Բույսերի պաթոլոգիա
581.4Բույսերի մորֆոլոգիա
581.5Բույսերի էկոլոգիա
581.8Բույսերի անատոմիա
581.9Բույսերի աշխարհագրություն
582Բույսերի դասակարգումը
582.28Սնկաբանություն
59Կենդանաբանություն
59(07)Կենդանաբանություն: Ծրագրեր
59(075)Կենդանաբանություն: Դասագրքեր
59(075.4)Կենդանաբանություն: Ուսումնական ձեռնարկներ
59(47.925)(074.5)Երևանի կենդանաբանական այգի
59.006.016Ակվարիում և տերարիում
591.1Կենդանիների ֆիզիոլոգիա
591.3Կենդանիների ծագումն ու էվոլյուցիան
591.33Կենդանիների օնտոգենեզ
591.4Կենդանիների անատոմիա
591.5Կենդանիների էկոլոգիա
591.8Կենդանիների հյուսվածաբանություն
591.9Կենդանիների աշխարհագրություն
591.9(47.925)Հայաստանի կենդանական աշխարհը
592Անողնաշարավորների կենդանաբանություն
595Հոդվածոտանիների կենդանաբանություն
595Հոդվածոտանիների կենդանաբանություն
596Ողնաշարավորների կենդանաբանություն
596.1Քորդավորների կենդանաբանություն
597Իխտոլոգիա: Ձկներ
598Հերպետոլոգիա: Սողուններ
598.2Օրնիթոլոգիա: Թռչուններ
599Կաթնասուններ