0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

60Կենսատեխնոլոգիա
608.1Գյուտարարություն
608(47.925)Գյուտարարությունը Հայաաստանում
608(062)(47)Գյուտ.-ների և ռացիոնալիզ.-ների համամիութ. ընկ.
608(062)(47.925)Գյուտ.-ների և ռացիոնալիզ.-ների համամիութ. ընկ. ՀՀԽ
62Ինժեներական գործ: Տեխնիկա
62-50 (տես՝ 007.52)Կիբեռնետիկա
62-52 (տես՝ 681.51)  
62(03)Տեխնիկա: Բառարաններ
62(071.1)(47.925) Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտ (այժմ՝ ՀՊՃՀ)
62(09)Տեխնիկա: Պատմություն
62(47)Տեխնիկան ԽՍՀՄ-ում
620.1Նյութագիտություն
620.1:539.4 Նյութերի դիմադրությունը
620.193Մետաղների կոռոզիա և պաշտպանություն
620.2Ապրանքագիտություն
620.9Էներգետիկա
621Ընդհանուր մեքենաշինություն
621.0Մեքենաշինության տեխնոլոգիա
621.0(07)Մեքենաշինություն: Ծրագրեր
621.0(075)Մեքենաշինություն: Ուսումնական ձեռնարկներ
621.0(077)Մեքենաշինություն: Մեթոդական ցուցումներ
621.0(47.925) Մեքենաշինությունը Հայաստանում
621.01Մեքենաշինության տեսություն
621.01:531Կիրառական մեխանիկա
621.039Միջուկային էներգետիկա
621.1Ջերմային շարժիչներ
621.1.016Ջերմատեխնիկա
621.1.016.7Ջերմափոխանցում
621.13Շոգեքարշային շարժիչներ
621.13.092Շոգեքարշի և շոգենավի գյուտարարները
621.14Վերգետնյա տրանսպորտի գոլորշու շարժիչներ(բացի երկաթուղ.)
621.165Շոգետուրբիններ
621.182Կաթսայական շինարարություն
621.22Հիդրոէներգետիկա
621.225Հիդրավլիկական մեքենաներ
621.3Էլեկտրատեխնիկա
621.3:658.283Անվտանգության տեխնիկայի կանոնները
621.3(47.925)Էլեկտրատեխնիկան Հայաստանում
621.3(07)Էլեկտրատեխնիկա: Ծրագրեր
621.3(075)Էլեկտրատեխնիկա: Ուսումնական ձեռնարկներ
621.3(075.3)Էլեկտրատեխնիկա: Դասագրքեր
621.3(076.5)Էլեկտրատեխնիկա: Լաբորատոր աշխատանքներ
621.3(077)Էլեկտրատեխնիկա: Մեթոդական ցուցումներ
621.3(08)Էլեկտրատեխնիկա: Տեղեկագիրք
0621.03.02Բարձր լարումների տեխնիկա
621.3.024Հաստատուն հոսանք
621.3.025Փոփոխական հոսանք
621.3.035Էլեկտրատեխնիկական նյութեր
621.3.049.77Միկրոէլեկտրոնային ինտեգրալ սխեմաներ
621.31Էլեկտրաէներգետիկա
621.311Էլեկտրաէներգետիկական համակարգեր
621.311.2Էլեկտրակայաններ
621.311.21Հիդրոէլեկտրակայաններ
621.311.22Ջերմային էլեկտրակայաններ
621.311.25Ատոմային էլեկտրակայաններ
621.311.4Ենթակայաններ
621.313Էլեկտրական մեքենաներ և սարքավորումներ
621.314Էլեկտրաէներգիայի փոխակերպումը
621.314.1Հաստատուն հոսանքի էլեկտրական շղթաներ
621.314.2Փոփոխական հոսանքի էլեկտրական շղթաներ
621.314.21Տրանսֆորմատորներ
621.315Էլեկտրաէներգիայի հաղորդումը
621.315.1Էլեկտրական հաղորդալարեր
621.315.2Մալուխներ
621.315.2.002Կաբելի գործարան
621.315.592Կիսահաղորդիչ սարքեր
621.316Էլեկտրաէներգիայի բաշխումն ու կարգավորումը
621.317Էլեկտրաչափման տեխնիկան
621.317.7Էլեկտրաչափիչ սարքեր
621.318.1Մագնիսական նյութեր
621.318.2Հաստատուն մագնիսներ
621.318.3Էլեկտրամագնիսականություն
621.318.5Էլեկտրամագնիսական ռելեներ
621.319.4Էլեկտրական կոնդենսատորներ
621.32Էլեկտրական լուսավորում
621.33Էլեկտրաշարժ ուժ
621.36Ջերմաէլեկտրական փոխարկիչներ
621.37Ռադիոտեխնիկա
621.37(07)Ռադիոտեխնիկա: Ծրագրեր
621.37(075)Ռադիոտեխնիկա: Ուսումնական ձեռնարկներ
621.37(077)Ռադիոտեխնիկա: Մեթոդական ցուցումներ
621.371Էլեկտրամագնիսական տատանումներ
621.372.4Երկբևեռ էլեկտրական շղթա
621.372.5Քառաբևեռ էլեկտրական շղթա
621.374Իմպուլսային տեխնիկա
621.375Ուժեղացուցիչներ
621.38Էլեկտրոնիկա
621.382Միկրոէլեկտրոնիկա
621.383Օպտոէլեկտրոնիկա
621.39Էլեկտրոկապ
621.394Հեռագրային կապ
621.395Հեռախոսակապ
621.396Ռադիոկապ
621.396.092Անվանի էլեկտրատեխնիկներ
621.396.6Ռադիոէլեկտրոնային սարքավորումներ
621.397Տեսակապ
621.397.13Հեռուստատեսություն
621.397.4Տեսասարքավորումներ
621.398Հեռուստամեխանիկա
621.4Ջերմային շարժիչներ (բացի շոգեմեք. և շոգետուրբ.)
621.43Ներքին այրման շարժիչներ
621.434Կարբյուրատորային շարժիչներ
621.436Դիզելային շարժիչներ
621.438Գազատուրբինային կայանքներ
621.45Տուրբոռեակտիվ շարժիչներ
621.472Արևային էներգետիկա
621.5Պնևմաէներգետիկա
621.52Վակուումային տեխնիկա
621.56/59Սառնարանային տեխնիկա
621.6Գազերի և հեղուկների փոխանցման համար օգտագործվող սարքեր
621.647Ջրող սարքեր, շատրվաններ
621.7/9Մետաղների մշակման տեխնոլոգիա
621.7(07)Մետաղների մշակման տեխնոլոգիա: Ծրագրեր
621.7(075)Մետաղների մշակման տեխնոլոգիա: Ուսումնական ձեռնարկներ
621.7(077)Մետաղների մշակման տեխնոլոգիա: Մեթոդական ցուցումներ
621.713Մետաղների տեխնիկական չափումներ
621.73Դարբնոցային արտադրություն
621.74Ձուլման արտադրության տեխնոլոգիա
621.762Փոշեմետալուրգիա
621.78Մետաղների ջերմային մշակում
621.791Մետաղների եռակցում
621.791.3Մետաղների զոդում
621.797Մեքենաների և սարքավորումների վերանորոգում
621.798Փաթեթավորում: Փաթեթավորման սարքավորումներ
621.81Մեքենաների դետալներ և սարքավորումներ
621.833Ատամնանիվներ: Ատամնավոր մեխանիզմներ
621.86Ամբարձիչ տրանսպորտային մեքենաներ և սարքավորումներ
621.867Բեռնափոխադրող փոխակրիչներ (կոնվեյերներ)
621.87Վերամբարձ-տրանսպորտային, շինարարական մեքենաներ և սարքեր
621.873Վերամբարձ կռունկ
621.89Մեքենաների, սարքավորումների շփումը և յուղումը
621.892Քսանյութեր
621.9Հաստոցաշինություն
621.9(47.925)Երևանի Ձերժինսկու անվան Հաստոցաշինական գործարան
621.91(07)Մետաղների մշակումը կտրման միջոցով: Ծրագրեր
621.91.(075)Մետաղների մշակումը կտրման միջոցով: Դասագրքեր
621.91.(077)Մետաղների մշակումը կտրման միջոցով: Մեթոդական ցուցումներ
621.91.02Մետաղահատ հաստոցներ և գործիքներ:
621.914Մետաղների մեխանիկական մշակում (ֆրեզերավորում)
621.92Մետաղների հղկում և փայլեցում
621.924Հղկող և փայլեցնող հաստոցներ
621.926Մետաղները ջարդող, մանրացնող, աղացող սարքավորումներ
621.93Մետաղների սղոցում
621.941Մետաղների խառատային մշակում
621.941.1Խառատային գործ
622Լեռնային արտադրության տեխնոլոգիա
622.1Մարկշեյդերական գործ
622.143Հանքավայրերի հետախուզում
622.2Օգտակար հանածոների հանքավայրերի մշակում
622.235Հորատապայթեցման աշխատանքներ
622.24Հորատանցքերի հորատման աշխատանքները
622.25Հանքափողերի կառուցման տեխնոլոգիան
622.271Հանքավայրերի բաց մշակման տեխնոլոգիան
622.274Հանքավայրերի ստորգետնյա մշակման տեխնոլոգիան
622.323Նավթային և գազային հանքավայրերի մշակում
622.6Վերգետնյա և ստորգետնյա հանքային տրանսպորտ
622.7Հանքային հումքի հարստացում
622.8Հանքերում առաջացած վտանգները և անվտանգության տեխնիկան
623Ռազմական տեխնիկա:
623.1/3Ռազմա-ինժեներական աշխատանքներ
623.4Սպառազինություն
623.45Զինամթերքներ
623.454.8Միջուկային(Ատոմային) և ջերմամիջուկային զենք
623.458Կենսաբանական զենք
623.459Քիմիական զենք
623.459.6Հակաքիմիական պաշտպանություն
623.64Ռազմական տեղագրություն և քարտեզագրություն
623.74Անօդաչու թռչող սարքեր
624Շինարարական կառուցվածքներ
624.01Շինարարական կոնստրուկցիաներ
624.012.4Երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ
624.014Մետաղե կոնստրուկցիաներ
624.04Շինարարական մեխանիկա
624.13Գրունտների մեխանիկա
624.131.1Ճարտարագիտական երկրաբանություն
624.19Թունելների շինարարություն
624.21Կամուրջների շինարարություն
625Ճանապարհային շինարարություն
625.1Երկաթուղային շինարարություն
625.4Վերգետնյա անցման երկաթուղիներ
625.42Մետրոպոլիտեն
625.45Քաղաքամերձ և քաղաքային երկաթուղիներ
625.7/8Ավտոճանապարհային շինարարություն
625.7Քաղաքային ավտոճանապարհներ
625.71Քաղաքից դուրս ավտոճանապարհներ
626Հիդրոտեխնիկական շինարարություն
626.11Ջրանցքներ
626.8Գյուղատնտեսական հիդրոտեխնիկա
627Բնական ջրային ուղիներ: Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ
627.1Ներքին ջրահոսքեր
627.2Նավահանգստային ջրատեխնիկական կառուցվածքներ
627.8Ջրամբարներ, ամբարտակներ, կառույցներ հիդրոկայանների համար
628Սանիտարական տեխնիկա
628.1Ջրամատակարարում, ջրի մշակում և օգտագործում
628.2Կանալիզացիա
628.3Կեղտաջրերի մաքրում, հեռացում և օգտագործում
628.4Աղբահանություն
628.5Սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովումը
628.6Սանտեխնիկական սարքավորումներ
628.8Ջեռուցման, օդորակիչ, օդափոխիչ համակարգեր
628.9Լուսատեխնիկա
629Փոխադրամիջոցների տեխնիկա
629.3Վերգետնյա տրանսպորտային միջոցներ (բացի գծայինից)
629.33Ավտոմոբիլներ: Տեխնիկական շահագործում
629.33(038)Ավտոտրանսպորտային միջոցներ: Տերմինաբանական բառարաններ
629.33(07)Ավտոտրանսպորտային միջոցներ: Ծրագրեր
629.33(075)Ավտոտրանսպորտային միջոցներ: Մեթոդական ցուցումներ
629.33(077)Ավտոտրանսպորտային միջոցներ: Ուսումնական ձեռնարկներ
629.366Ավտոտրանսպորտային միջոցներ գյուղ. աշխ. համար (տրակտորներ)
629.366(07…)Ավտոտրակտորային միջոցներ: Տեխնիկական շահագործումը
629.366(083)Ավտոտրակտորային միջոցներ: Տեղեկագրքեր
629.4Երկաթուղային տրանսպորտային միջոցների տեխ. շահագործումը
629.41Շարժակազմի ծառայությունները
629.5Ջրային տրանսպորտային միջոցներ: Տեխնիկական շահագործումը
629.7Օդային տրանսպորտային միջոցներ: Տեխնիկական շահագործումը
629.73Օդանավերի տեխնիկական շահագործումը
629.76Տրանսպորտային հրթիռներ
629.78Տիեզերական տեխնիկա
64Տնարարություն: Կոմունալ-կենցաղային տնտեսություն
64(075)Տնարարություն: Դասագրքեր
64(08)Կենցաղային սպասարկման տեղեկատու
641/642Հասարակական սնունդ
641.1Սննդամթերքի հատկություններն ու սննդային արժեքը
641.4Սննդամթերքի վերամշակում և պահածոյացում տնային պայմաններում
641.5Խոհարարություն
642.1Սննդի ընդունումը ըստ ռեժիմի
642.6Սեղանի սպասքավորում և ուտեստի մատուցում
643/645Բնակավայրի կահավորում
643Բնակավայր
644Սանիտարա-տեխնիկական սարքավորումներ կահավորման համար
645Կահույք և ներքին զարդարման առարկաներ կահավորման համար
646/649Անձնական օգտագործման պարագաներ, տնային տնտեսության վարում
655Պոլիգրաֆիական արտադրության տեխնոլոգիա
655(03)Տպագրական և հրատարակչական տերմինների բառարաններ
655.092Յոհաննես Գուտենբերգ
655.1Տպագրական գործ
655.1(47.925)09Հայ տպագրական գործի պատմություն
655.1(47.925)092Հայ անվանի տպագրիչներ
655.2Տպագրական տառատեսակներ (շրիֆտ)
655.3Տպագրության տեխնիկական պրոցեսներ
655.4/5Հրատարակչական գործ: Գրքի առևտուր
655.4/5(47.925)Հայ գրահրատարակության պատմություն
655.41Հրատարակչությունների տեսակները
655.42Գրքի առևտուրը և տեսակները
656Տրանսպորտ: Կազմակերպում և կառավարում:
656.1Ավտոտրանսպորտային միջոցներ: Կազմակերպում և կառավարում
656.13Ավտոմոբիլային տրանսպորտ: Ճանապարհային երթևեկություն
656.2Երկաթուղային տրանսպորտ: Կազմակերպում և կառավարում
656.2(038)Երկաթուղային տերմինների բառարան
656.6Ջրային տրանսպորտ: Կազմակերպում և կառավարում
656.7Օդային տրանսպորտ: Կազմակերպում և կառավարում
656.8Փոստային ծառայություն
656.835Փոստային նամականիշեր (Ֆիլատելիա)
66Քիմիական տեխնոլոգիա
66(47.925)Քիմիական արտադրությունը Հայաստանում
66.01Քիմիական արտադրության պրոցեսներ
66.02/08Ջերմային մշակման գործընթացներ և սարքավորումներ
66.07Գազերի ստացումը և օգտագործումը
66.09Սինթեզ: Քայքայման, միացման և փոխանակման գործընթացներ
66.097Կատալիզ
661.1/6Անօրգանական նյութերի քիմիական տեխնոլոգիա
661.1Քիմիական արդյունաբերության հատուկ ճյուղերը
661.12 : 546Դեղագործական արտադրանքի տեխնոլոգիա
661.2Ծծումբը և դրա միացությունների տեխնոլոգիա
661.3Ալկալիներ: Սոդայի տեխնոլոգիա
661.31Կալիումի կարբոնատ
661.4Հալոգենների տեխնոլոգիա
661.49Անօրգանական պերօքսիդային միացություններ
661.491Ջրածնի պերօքսիդի ստացման տեխնոլոգիա
661.5Ազոտի միացությունների արտադրության տեխնոլոգիա
661.51Ամոնիակի (անուշադրի սպիրտ) ստացման տեխնոլոգիա
661.6Մետալոիդները և դրանց միացությունները
661.665Կալցիում-կարբիդի արտադրության տեխնոլոգիա
661.7Օրգանական նյութերի քիմիական տեխնոլոգիա
661.7 : 547Դեղամիջոցների արտադրության տեխնոլոգիա
661.8Ներմետաղական միացությունների տեխնոլոգիա
661.9Գազային տեխնոլոգիաներ
662.1/4Պիրոտեխնիկա: Պայթուցիկ նյութերի տեխնոլոգիա
662.1Հրավառության պատրաստման տեխնոլոգիա
662.2Բոցավառվող նյութերով խառնուրդներ
662.32Վառոդի տեսակները
662.6/8Վառելանյութեր: Վառելիքի տեխնոլոգիա
662.6Բնական վառելանյութեր
662.62Պինդ վառելիք
662.65Գոմաղբի մշակում
662.7Վառելիքի տեխնոլոգիա
662.75Հեղուկ վառելիք
662.76Գազային վառելանյութեր
662.766Ացետիլեն
662.8Պինդ վառելանյութեր, մշակումը և բրիկետավորում
662.9Ջեռուցման սարքեր
662.93Պինդ վառելիքի վառարաններ
662.94Հեղուկ վառելիքի վառարաններ
662.95Գազային վառելիքի վառարաններ
663Խմիչքների տեխնոլոգիա
663.1Մանրէաբանական արդյունաբերություն
663.2Գինեգործություն
663.3Պտղա-հատապտղային գինիների տեխնոլոգիա
663.4Գարեջրի տեխնոլոգիա
663.5Սպիրտի տեխնոլոգիա
663.6Ջրի մշակումը և օգտագործումը ըմպելիքների մեջ
663.64Հանքային և բուժական ջրերը որպես ըմպելիքներ(գազավորված և ոչ գազ.)
663.8Ոչ ալկոհոլային ըմպելիքների հիմնական բաղադրիչները
663.81Մրգային հյութերի, օշարակների արտադրություն
663.9Համային ըմպելիքների (կակաո, թեյ, սուրճ) տեխնոլոգիա
663.915Շոկոլադի արտադրություն
663.97Ծխախոտի տեխնոլոգիա
664Սննդի արտադրության տեխնոլոգիա
664.1Շաքարի տեխնոլոգիա
664.3Սննդային յուղեր և ճարպեր
664.5Համեմունքներ
664.6/7Հացաթխման, մակարոնեղենի և հրուշակեղենի տեխնոլոգիա
664.6Հացաթխման արտադրություն
664.7Ալյուրից պատրաստված սննդամթերքների արտադրություն
664.8/9Պահածոյացման տեխնոլոգիա
664.8Բուսական հումքի պահածոների արտադրություն
0664.08.03Պահածոյացման եղանակները և պահպանումը
664.841Բանջարեղենի վերամշակում և պահածոյացում
664.851Պտուղների, հատապտուղների վերամշակում և պահածոյացում
664.87Բուսական ծագման մթերքի վերամշակման և պահպանման տեխնոլոգիա
664.9Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա
664.93Մսամթերքների վերամշակում և պահածոյացում
664.97Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա
665.1Յուղեր, ճարպեր, մոմեր և դրանց վերամշակումից ստացվող նյութեր
665.2Կենդանական ծագում ունեցող յուղեր, ճարպեր, մոմեր
665.3Բուսական ծագում ունեցող յուղեր, ճարպեր, մոմեր
665.4/6Հանքային յուղեր, պարաֆիններ, պարաֆինային մոմեր
665.4Պարաֆինի և պարաֆինային յուղերի տեխնոլոգիա
665.6Նավթի և նավթամթերքների տեխնոլոգիա
666.1Ապակու տեխնոլոգիա
666.11/28Ապակու տեսակները և հատկությունները
666.29Էմալի(Արծնապակի) տեխնոլոգիա
666.3/7Կերամիկական արտադրատեսակների արտադրության տեխնոլոգիա
666.32Կավերի տեսակները
666.5ճենապակու(նուրբ կերամիկա) արտադրություն
666.6Բրուտագործություն
666.68Խեցեգործական իրերի պատրաստում
666.7Կոպիտ կերամիկայի արտադություն
666.9Կապակցող շինանյութերի տեխնոլոգիա
666.91Շինարարական գիպսի արտադրություն
666.92Կրաքարային արտադրություն
666.94Ցեմենտի արտադրության տեխնոլոգիա
666.97Շինարարական շաղախի և բետոնի պատրաստումը
667Ներկերի, ներկանյութերի արտադրությունը և դրանց կիրառությունը
668Օրգանական նյութերի սինթեզի և վերամշակման տեխնոլոգիա
668.1Օճառի արտադրության տեխնոլոգիա
668.2Գլիցերինի արտադրություն
668.3Սոսնձող նյութերի արտադրություն
668.5Եթերային յուղեր: Օծանելիք: Կոսմետիկական և հիգիենայի միջոցներ
669.0/7Մետաղագիտություն: Մետաղներ և համաձուլվածքներ
669.01Մետաղագործություն
669.02/09Մետաղագործական պրոցեսներ և սարքավորումներ
669.1Սև մետաղների ձուլման արտադրություն
669.11Երկաթը և դրա համաձուլվածքները
669.14Պողպատի տեխնոլոգիա
669.16Չուգունի տեխնոլոգիա
669.2/8Գունավոր մետաղները և դրանց համաձուլվածքները
669.2Ազնիվ մետաղների մետալուրգիա
669.21Ոսկին և դրա համաձուլվածքները
669.22Արծաթը և դրա համաձուլվածքները
669.3Պղինձը և դրա համաձուլվածքները
669.4Կապարը և դրա համաձուլվածքները
669.5Ցինկը և դրա համաձուլվածքները
669.6Անագը և դրա համաձուլվածքները
669.7Թեթև մետաղների մետալուրգիա
669.71Ալյումինը և դրա համաձուլվածքները
67/68Արդյունաբերության և արհեստների տարբեր ճյուղեր
67Արհեստագործություն
67(47.925)Արհեստագործությունը Հայաստանում
671Ոսկերչություն և ակնագործություն
671.1Ոսկերչական իրեր, զարդեր և թանկարժեք քարեր
672Սև մետաղներից ապրանքներ
673Գունավոր մետաղներից ապրանքներ
674Փայտամշակման արտադրության տեխնոլոգիա
674.1Ատաղձագործական աշխատանքներ
674.2Հյուսնային շինարարական աշխատանքներ
674.23Ատաղձագործական արտադրություն
674.4Տակառագործություն
675Կաշվեղենի և մորթեղենի մշակման տեխնոլոգիա
676Թղթի և ստվարաթղթի արտադրության տեխնոլոգիա
677Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության արտադրանքի տեխնոլոգիա
677(47.925)Տեքստիլ արդյունաբերությունը Հայաստանում
677.024Ջուլհակագործություն
677.1/2Բուսական ծագման մանրաթելերով գործվածքների տեխնոլոգիա
677.21Բամբակյա գործվածքների արտադրություն
677.3Կենդանական ծագման մանրաթելերով գործվածքների տեխնոլոգիա
677.31Բրդյա գործվածքների արտադրություն
677.37Բնական մետաքսի արտադրություն
677.4Քիմիական մանրաթելային նյութերի արտադրության տեխնոլոգիա
677.6Տրիկոտաժի արտադրություն
677.64Գորգերի արտադրության տեխնոլոգիա
677.64(47.925)Գորգագործությունը Հայաստանում
677.77Ասեղնագործություն
678Ռետինե և պլաստմասսայե արտադրատեսակների արտադրություն
678.4Բնական կաուչուկի տեխնոլոգիա
678.5Պլաստմասսաների քիմիական տեխնոլոգիա
678.7Պոլիմերների արտադրություն
678.77Սինթետիկ կաուչուկի տեխնոլոգիա
679.8Քարի մշակման տեխնոլոգիա
681Ճշգրիտ մեխանիկա
681.2Գործիքաշինություն: Չափիչ սարքեր
681.3/5Հաշվողական տեխնիկա: Ավտոմատիկա
0681.3.22Էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաներ և սարքավորումներ
681.31Հաշվիչ տեխնիկա
681.4Օպտիկական սարքեր
681.51Ավտոմատիկա: Ավտոմատացված կառավարման համակարգեր
681.584Ավտոմատիկայի թվային սարքավորումներ
681.6Տպագրական մեքենաներ և ապարատներ
681.621Պատճենահանող սարքավորումներ
681.84Ձայնագրիչներ (ձայնագրում և նվագարկում)
682Դարբնագործություն
683.3Փականագործություն
683.3(07)Փականագործություն (Ծրագրեր)
683.4Զենքի արտադրություն
683.8Լամպի արտադրության տեխնոլոգիա
684.4/7Կահույքի գործ: Փափուկ կահույքի պաստառապատում
684.4Կահույքի արտադրության տեխնոլոգիա
684.7Կահույքի պաստառագործություն
685.1Թամբարանագործություն
685.31Կոշիկի արտադրության տեխնոլոգիա
686.1Բրոշյուրավորման-կազմարարական արտադրություն
687Կարարտադրանքի տեխնոլոգիա
687.05Կարի մեքենաներ
687.1Հագուստի պատրաստման տեխնոլոգիա
688Գեղարվեստական իրերի արտադրություն: Դեկորատիվ արտադրանք
688.3Գալանտերիայի արտադրություն
688.4Արհեստական ծաղիկների տեխնոլոգիա
688.7Խաղալիքների արտադրություն
689Ձեռագործություն
69Շինարարական գործ
69(038)Շինարարության տեղեկագրեր
69.092Նշանավոր շինարարներ
69.024.15Տանիքածածկման նյութեր և աշխատանքներ
69.04Շինարարական մեխանիկա
69.055Շինարարության մեքենայացում և ավտոմատացում
691Շինանյութեր և շինարարական արտադրանքներ
691.1Օրգանական ծագման շինանյութեր
691.16Ասֆալտբետոնե խառնուրդի պատրաստման տեխնոլոգիա
691.2Բնական քարային շինանյութեր և դրանցից ապրանքներ
691.3Արհեստական քարային շինանյութեր և դրանցից ապրանքներ
691.32Բետոն: Երկաթբետոն
691.4Կավեր: Շինարարական կերամիկա
691.5Հանքային կապակցող նյութեր
691.54Ցեմենտային շաղախներ
691.8Շինարարական մետաղական կոնստրուկցիաներ
693.1/8Քարային, բետոնային և շինմոնտաժային աշխատանքներ
693.1Քարային աշխատանքներ
693.5Բետոնային և երկաթբետոնային աշխատանքներ
693.6Սվաղի աշխատանքներ
693.8Շինմոնտաժային աշխատանքներ
694Հյուսնային, ատաղձագործական աշխատանքներ
696Շենքերի սանիտարա-տեխնիկական սարքավորումներ և դրանց տեղադրումը
696.1Ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցերի շինարարության տեխնոլոգիա
696.2Գազամատակարարման սարքավորումների և ցանցերի հավաքակցում
696.6Էլեկտրական սարքավորումների, էլեկտրալարերի տեղադրում և մոնտաժում
697Ջեռուցում, օդափոխություն և օդորակում
697.1Շենքերի ջեռուցում
697.9Օդափոխություն և օդորակում
698.1Ներկարարական, պաստառի փակցման, լաքապատման աշխատանքներ
698.3Ապակեպատման աշխատանքներ
699.81Շենքերի հակահրդեհային պաշտպանություն
699.84Շենքերի սեյսմիկ պաշտպանություն և նրա կազմակերպումը
699.844Շենքերի և այլ կառույցների ձայնամեկուսացման աշխատանքներ
699.877Շենքերի էլեկտրամեկուսացման աշխատանքներ